Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA

 AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

Abdullah Onur Balk SHOT34(“VİSKİKOKTEYL”) olarak, kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

VİSKİKOKTEYL olarak web işaretçileri, pikseller, etiketler, çerez kayıtları dahil pazarlama bilgisi verilerinizi işlemekteyiz.

Ayrıca, aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Ad, soyad, doğum tarihi dahil kimlik verileriniz,
 • E-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim verileriniz,
 • IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret, geçirilen süre ve hareket bilgileriniz dahil işlem güvenliği verileriniz.
 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

VİSKİKOKTEYL, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir:

 • Sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi;
 • Kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmet ve özelliklerden faydalanabilmesi;
 • İnternet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla gönderilen sorulara, taleplere, şikayetlere ve diğer iletişimlere cevap verebilmek;
 • Kullanıcıların site üzerindeki tercihleri üzerinden sitenin işlevli hale getirilmesi ve sitenin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi;
 • Kullanıcıların site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesi;
 • Hukuki yükümlülükler gereği yasal satın alma yaşından küçüklerin internet sitesine erişimini engelleyebilmek;
 • İletişim ve medya destekleme faaliyetleri yürütmek.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan hosting (barındırma) hizmeti alınan firmalara, iş ortaklarına, herhangi bir hukuki talep, iddia veya uyuşmazlık halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hukuken yetkili kişilere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

VİSKİKOKTEYL, kişisel verilerinizi internet sitesi ve diğer elektronik ortamlar üzerinden, doğrudan yazılı olarak iletişim formu üzerinden tarafınızca iletilen bilgilerden otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktadır.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • Kanun madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması
 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • Örneğin, internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla gönderilen sorulara, taleplere, şikayetlere ve diğer iletişimlere cevap verebilmek adına kimlik ve iletişim bilgilerinizin işlenmesi.
 • Örneğin, internet sitesindeki hizmetlerden yararlanılması.
 • Kanun madde 5/2(ç)’te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması.
 • Örneğin, talep edilmesi halinde kişisel verilerinizin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması.
 • Örneğin, internet sitesine erişmemesi gereken kişilerin erişimlerini engellemek amacıyla doğum tarihi bilgilerinizin işlenmesi.
 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması.
 • Örneğin, sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi.
 1. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Abdullah Onur Balk Shot34.’ün Esentepe Mahallesi, Mithat Unlu Ünlü Sokak No: 20/26 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak veya info@viskikokteyl.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.